Студентски конкурс

Студентски конкурс

 Студентски конкурс 

BAAwards’2024 отправя предизвикателство към студентски отбори в специалности „маркетинг, реклама, комуникации“ от цялата страна! Покажете Вашето ноу-хау на всички, като разработите и изпратите кампания в BAAwards-студентски конкурс! Очакваме Вашите предложения за решения в променящата се бизнес среда! Най-добрите ще бъдат отличени със златна, сребърна или бронзова награда!

С изпращането на Вашата кампания в конкурс на BAAwards’2024 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.).

КатегорииКритерииOценяванеKандидатстване

Категории

Подгответе и изпратете в конкурса BAAwards’2024 собствена концепция-предложение за рекламно-комуникационна кампания в една от трите категории:

 1. Пускане на пазара на нов продукт под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).

 2. Пускане на пазара на новa услуга под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).

 3. Kампания, свързана с корпоративна социална отговорност1,2.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група);
  (2 – общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания).

в бизнес сектор по Ваш избор. Участието в BAAwards-студентски конкурс е безплатно!
Baawards

Критерии

 1. Анализ и разбиране на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел.

 2. Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новия продукт или услуга и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите.

 3. Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка).
Baawards

Оценяване

Всеки от трите критерия се оценява по скала от 1 (слабо) до 5 (отлично)

Индивидуалната оценка за даден проект е сума от оценките по критериите и може да варира от 3 до 15

Крайната оценка за проект е сума от индивидуалните оценки, разделена на броя оценили съдии

Важно!

Валидно оценена е кампания, получила оценки от мнозинство от съдиите! (за жури от 11 члена, една кампания е валидно оценена, само ако получи оценки от минимум 6 съдии)

Златна награда

(плакет и сертификати) взема проектът, получил най-висока оценка

Сребърна награда

(плакет и сертификати) взема проектът, получил втора по големина оценка

Бронзова награда

(плакет и сертификати) взема проектът, получил трета по големина оценка

При равни най-високи, втори или трети по големина оценки, се присъжда съответен брой златни, сребърни или бронзови награди

Награди се дават във всяка от категориите при условие, че първите три най-високи оценки в тях са над средната за целия конкурс

Кандидатстване

необходима информация при кандидатстване

Кой?

Студентски отбори (до 10 души) от ВУЗ от цялата страна в специалности „маркетинг“, „комуникации“, „реклама“. Участието в конкурса е безплатно.

Какво?

Студентски проект в една от категориите, посочени на стр. „Kатегории“.

Роля на преподавателите:
 • – оповестяват конкурса в университетските канали за комуникация
 • – координират създаването на студентски отбори с до 10 члена (според проявения интерес) и равностойно разпределение (според годината на обучение: бакалавър, магистър) и специалността (маркетинг, реклама, ПР)
 • – осигуряват методическа помощ за работата на екипите
 • – разглеждат подадените разработки и избират до пет най-добри за всяка категория, които изпращат в конкурса от името на ВУЗ
 • – обосновават решението си пред студентите (въз основа на критериите на конкурса)

Преподавателите не участват с идеи или предложения в създаването на самата разработка и нейното съдържание!

Кога?

 • – разработване на казус
 • – изпращане на (до пет в категория) студентски проекта от ВУЗ в BAAwards’2024-students: между 09 септември и 23 октомври 2024г.
 • – оценяване и определяне на победителите: между 24 октомври и 06 ноември 2024г.
 • – галасъбитие за връчване на наградите: втора половина на ноември 2024г. (едно събитие за трите конкурса на ВAAwards’2024). Точната дата ще бъде обявена на сайта baawards.com

Обратна връзка

 • – Всеки студентски екип може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода от 25 ноември до 15 декември 2024г. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка, се обявява на стр. „Жури“ веднага след галасъбитието.

Награди:

 • – CV-та на спечелилите награда (златна, сребърна, бронзова) се представят на членовете на БАР (водещи бизнес организации-рекламодатели, вижте За БАР (baa.bg)).
 • – имената на членовете на екипите-победители и на ВУЗ-овете се оповестяват в комуникационните канали на конкурса.

Изпращане:

 • – определените до пет студентски проекта за категория от ВУЗ се подават чрез “Kандидатстване“.
 • – когато изпращате Вашата кампания в конкурса „BAAwards’2024 “ Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите с професионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейното споделяне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации.
 • – с изпращането на Вашата кампания в конкурса BAAwards’2024 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.
необходима информация при кандидатстване