Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

Студентски конкурс

 Студентски конкурс 

BAAwards’2019 отправя предизвикателство към студентски отбори в специалности „маркетинг, реклама, комуникации“ от цялата страна: покажете на всички Вашето ноу-хау като разработите и изпратите кампания в BAAwards-студентски конкурс! Най-добрите ще бъдат отличени със златна, сребърна и специални награди!
С изпращането на Вашата кампания в конкурс на BAAwards’2019 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.).

ТемаКритерииOценяванеKандидатстване

Тема

Подгответе и изпратете в конкурса BAAwards’2019 собствена концепция за рекламно-комуникационна кампания на тема „Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория“ в бизнес сектор по Ваш избор. Участието в BAAwards-студентски конкурс е безплатно!
Baawards

Критерии

 1. Анализ на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел.

 2. Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новия продукт или услуга, и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите.

 3. Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка).
Baawards

Оценяване

Всеки от трите критерия се оценява по скала от 1 (слабо) до 5 (отлично)

Индивидуалната оценка за даден проект е сума от оценките по всеки от критериите и може да варира от 3 до 15

Крайната оценка за проект е сума от индивидуалните оценки, разделена на броя им

Важно!

Валидно оценена е кампания, получила оценки от мнозинство от съдиите! (например при жури от 11 члена, една кампания е валидно оценена, само ако получи оценки от минимум 6 съдии)

Златна награда

(плакет и индивидуални сертификати) взема проектът, получил най-висока оценка

Сребърна награда

(индивидуални сертификати) взема проектът, получил втората най-висока оценка

При равни най-високи или втори най-високи оценки се присъжда съответният брой Златни и/или Сребърни награди

НОВО!

Възможност и за специални награди (извън Златната и Сребърната), които по преценка на журито отличават особено ярко изявена силна страна (напр. слоган, брийф, дизайн и т.н.)

Кандидатстване

информация за кампанията

Кой?

Студентски отбори (до 10 души) от ВУЗ от цялата страна в специалности „маркетинг“, „комуникации“, „реклама“. Участието в конкурса е безплатно.

Какво?

Студентски проект на тема „Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория“ в бизнес сектор по Ваш избор.

Роля на преподавателите:
 • – Оповестяват конкурса в университетските канали за комуникация
 • – Координират създаването на студентски отбори с до 10 члена (според проявения интерес) и равностойно разпределение според годината на обучение (бакалавър, магистър) и специалността (маркетинг, реклама, ПР)
 • – Осигуряват методическа помощ в работата на екипите
 • – Разглеждат подадените разработки и избират до пет най-добри, които изпращат в конкурса от името на ВУЗ
 • – Обосновават решението си пред студентите съобразно критериите на конкурса
 • – Преподавателите не участват с идеи или предложения в създаването на самата разработка и нейното съдържание!
 • – Преподавателите следят за недопускане на плагиатство и копиране на вече осъществени кампании и идеи

Кога?

 • – Разработване на казус, подготовка на презентациите (за вътрешно разглеждане във ВУЗ): 16.5.2019 – 13.6.2019 г
 • – Решение във ВУЗ за (до пет) най-добри проекта, които да се изпратят в BAAwards’2019: 14.6.2019 – 28.6.2019 г.
 • – Изпращане на (до пет) студентски проекта от ВУЗ в BAAwards’2019: 29.6.2019 – 28.7.2019 г.
 • – Оценяване и определяне на победителите: 29.7.2019-01.9.2019 г.
 • – Галасъбитие за връчване на наградите: 22-24.10.2019 г. (общо за трите конкурса в BAAwards’2019). Точната дата ще бъде обявена на сайта baawards.com

Обратна връзка

 • – Ако желае, всеки студентски екип може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода 29.10.2019-24.11.2019 г. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка, се обявява на стр. „Жури“ от 28.10.2019 г.

Награди:

 • – CV-та на спечелилите награда (златна, сребърна, специална) се представят на членовете на БАР (водещи бизнес организации-рекламодатели).
 • – Имената на членовете на екипите-победители и на ВУЗ-овете се оповестяват в комуникационните канали на конкурса.

Изпращане:

 • – Определените до пет студентски проекта от университет се подават чрез формата за кандидатстване.
 • – Когато изпращате Вашата кампания в конкурса „BAAwards’2019“ Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите с професионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейното споделяне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации.
 • – С изпращането на Вашата кампания в конкурса BAAwards’2019 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.
информация за кампанията