Четвъртото измерение

Шести годишни награди на БАР за изключителни постижения в маркетинговите комуникации

За комуникационни агенции

Златна и Сребърна екипна награда на БАР за принос към бизнеса и партньорство с клиента-рекламодател. Отворен за комуникационни агенции с кампании, осъществени в периода 01.01.2018-30.06.2019 г. Участието в конкурса изисква съгласие от клиента-рекламодател за представяне, участие и включване на конкретната кампания в конкурса. Заявки за участие се приемат в периода от 03.06.2019 до 15.09.2019. С изпращането на Вашата кампания в конкурс на BAAwards’2019 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.), да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.).

KатегорииKритерииOценяванеKандидатстване

Kатегории

 1. Пускане на пазара на нов продукт или услуга под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория.

 2. Иновация в продукт или услуга, с или без ребрандиране 1( 1 – пускане на пазара с ново брандиране).

 3. Корпоративно ребрандиране 2( 2 – ново брандиране на бизнес организация).

 4. Бранд активационна кампания 3на продукт или услуга за постигане на конкретна бизнес цел ( 3 – основен елемент: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).

 5. Бранд активационна кампания за постигане на цел, свързана с корпоративната социална отговорност 4( 4 – общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания; основен елемент: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група и добавена стойност за обществото).
Baawards

Kритерии

 1. Анализ от агенцията на бизнес целта и задачите 1, поставени от клиента
  ( 1 – основни елементи в клиентския брийф, дебрийф – въпроси и уточнения, описание и анализ на конкретните цели и задачи на комуникационната агенция-бизнес партньор)

 2. Ефективност на креативното решение 2
  ( 2 – описание на креативното решение и комуникационния план в отговор на заданието на клиента; представяне и анализ на постигнатите от кампанията резултати спрямо заложените в брийфа цели и задачи)

 3. Оптимизация на комуникационния микс с оглед ROI на клиента 3
  ( 3 – описание на стъпките, предприети от агенцията-бизнес партньор за оптимизиране на инвестицията в реклама и комуникации на клиента-рекламодател и постигане на максимална възвръщаемост; включва описание на рекламно-комуникационни миксове, които са предпочетени спрямо други опции заради по-надеждни метрики и по-добро таргетиране при по-разумно изразходване на бюджетните ресурси)
Baawards

Oценяване

Оценка на критерий:

Всеки от трите критерия се оценява по скала от 1 (слабо) до 5 (отлично)

Индивидуална оценка:

Индивидуалната оценка за дадена кампания е сума от оценките по всеки от критериите и може да варира от 3 до 15

Крайна оценка:

Крайната оценка за кампания е сума от индивидуалните оценки, разделена на броя имВажно! Валидно оценена е кампания, получила оценки от мнозинство от съдиите! (например при жури от 11 члена, една кампания е валидно оценена, само ако получи оценки от минимум 6 съдии).

Финалисти:

Финалисти са всички кампании с крайна оценка над средната за конкурса (изчислява се поотделно за конкурса за рекламодатели и конкурса за комуникационни агенции)Важно! Ако в дадена категория няма кампания с оценка над средната за конкурса, в тази категория не се присъжда награда на БАР.

Златна награда (плакет и сертификат):

Финалистът с най-висока оценка в дадената категория; при повече от една равни най-високи оценки се присъжда съответният брой Златни награди

Сребърна награда (сертификат):

Финалистът с втората най-висока оценка в дадената категория; при повече от една равни втори най-високи оценки се присъжда съответният брой Сребърни награди

Kандидатстване

информация за кампанията

Кой?

В конкурса „BAAwards-2019“ могат да кандидатстват комуникационни агенции, които са получили съгласие за конкретна кампания от клиента-рекламодател.

Какво?

В конкурса участват комуникационни кампании, реализирани на българския пазар в периода 1 януари 2018 г. до 30 юни 2019 г.

Къде?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса, се подават в една от категориите на стр. „Категории“

Кога?

Кампаниите, кандидатстващи в конкурса, се подават на сайта baawards.com в периода от 03.06.2019 г. до 15.09.2019 г.

Оценяване?

Оценяването на кампаниите в конкурса се провежда в периода 16.9.2019-30.9.2019 г. съгласно процеса, описан на стр. „Оценяване“.

Галасъбитие

Връчването на наградите на победителите в конкурса ще стане на галасъбитие в периода между 22-24.10.2019. Точната дата ще бъде обявена на сайта baawards.com

Обратна връзка

Ако желае, всеки участник в конкурса може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода 29.10.2019-24.11.2019 г. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка, се обявява на стр. „Жури“ от 28.10.2019г.

Как?

За да подадете кампания в конкурса „BAAwards’2019“, трябва да преминете следните стъпки:
 1. 1. Запознайте се с информацията, която се подава за кампанията и вземете решение в коя категория желаете да кандидатствате.
 2. 2. Подгответе необходимата информация.
 3. 3. Попълнете информацията следвайки стъпките на Кандидатстване.
 4. 4. Ако желаете (за по-добро представяне на кампанията Ви) можете да приложите визуални файлове.
 5. 5. Приложете кратко (2 слайда) резюме на кампанията, съдържащо подходяща визия. То може да бъде представено на гала-церемонията на BAAwards’2019
 6. 6. В срок от 5 работни дни след получаване на фактура на посочения във формата ел.адрес, платете с банков превод таксата за участие в конкурса. Ако е необходима проформа фактура, за да направите плащането, моля, свържете се с посочените лица за контакт. След извършване на плащането, приемането на кандидатурата Ви в конкурса е приключено.
 7. 7. Таксата за участие в конкурса „BAAwards’2018“ e 300 лв (с ДДС) за всяка подадена кампания.
 8. 8. Подаването на първа кампания на спонсор на конкурса е безплатно. Таксата за всяка следваща заявка на спонсорите е 300 лв (с ДДС).
 9. 9. По време на оценяването съдиите могат да зададат уточняващи въпроси за кампанията и да поискат допълнителни материали. Бъдете готови максимално бързо да отговорите на такива въпроси и да изпратите допълнително поисканите материали в рамките на три работни дни.
 10. 10. Когато изпращате вашата кампания в конкурса „BAAwards’2019“, Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите с професионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейното споделяне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации. Съдържанието на„ноу-хау“ на конкурси 2016,2017 и 2018 може да видите тук.
 11. 11. С изпращането на вашата кампания в конкурса BAAwards’2019 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.), да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.
информация за кампанията