Студентски конкурс

Студентски конкурс

 Студентски конкурс 

BAAwards’2021-22 отправя предизвикателство към студентски отбори в специалности „маркетинг, реклама, комуникации“ от цялата страна: покажете на всички Вашето ноу-хау като разработите и изпратите кампания в BAAwards-студентски конкурс! Очакваме Вашите предложения за решения в променената бизнес среда! Най-добрите ще бъдат отличени със златна, сребърна или бронзова награда!

С изпращането на Вашата кампания в конкурс на BAAwards’2021-22 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.).

КатегорииКритерииOценяванеKандидатстване

Категории

Подгответе и изпратете в конкурса BAAwards’2021-22 собствена концепция-предложение за рекламно-комуникационна кампания в една от трите категории:

 1. Пускане на пазара на нов продукт под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).

 2. Пускане на пазара на новa услуга под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд в установена категория1.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група).

 3. Kампания, свързана с корпоративна социална отговорност1,2.
  (1 – включва бранд активация: изграждане на трайна емоционална връзка с целевата група);
  (2 – общественозначима кампания, която постига цели извън директните бизнес интереси и преки законови изисквания).

в бизнес сектор по Ваш избор. Участието в BAAwards-студентски конкурс е безплатно!
Baawards

Критерии

 1. Анализ и разбиране на пазара и конкуренцията, определяне на бизнес цел.

 2. Създаване и утвърждаване на име, символ, дизайн на бранда на новия продукт или услуга и изграждане на идентичност в съзнанието на потребителите и конкурентите.

 3. Разработване на най-подходящ маркетингов и комуникационен микс (с обосновка).
Baawards

Оценяване

Всеки от трите критерия се оценява по скала от 1 (слабо) до 5 (отлично)

Индивидуалната оценка за даден проект е сума от оценките по критериите и може да варира от 3 до 15

Крайната оценка за проект е сума от индивидуалните оценки, разделена на броя оценили съдии

Важно!

Валидно оценена е кампания, получила оценки от мнозинство от съдиите! (за журито от 9 члена, една кампания е валидно оценена, само ако получи оценки от минимум 5 съдии)

Златна награда

(плакет и индивидуални сертификати) взема проектът, получил най-висока оценка

Сребърна награда

(индивидуални сертификати) взема проектът, получил втора по големина оценка

Бронзова награда

(индивидуални сертификати) взема проектът, получил трета по големина оценка

При равни най-високи, втори или трети по големина оценки, се присъжда съответен брой златни, сребърни или бронзови награди

Награди се дават във всяка от категориите при условие, че първите три най-високи оценки в тях са над средната за целия конкурс

Кандидатстване

необходима информация при кандидатстване

Кой?

Студентски отбори (до 10 души) от ВУЗ от цялата страна в специалности „маркетинг“, „комуникации“, „реклама“. Участието в конкурса е безплатно.

Какво?

Студентски проект в една от категориите, посочени на стр. „Kатегории“.

Роля на преподавателите:
 • – Оповестяват конкурса в университетските канали за комуникация
 • – Координират създаването на студентски отбори с до 10 члена (според проявения интерес) и равностойно разпределение според годината на обучение (бакалавър, магистър) и специалността (маркетинг, реклама, ПР)
 • – Осигуряват методическа помощ в работата на екипите
 • – Разглеждат подадените разработки и избират до пет най-добри в категория, които изпращат в конкурса от името на ВУЗ
 • – Обосновават решението си пред студентите съобразно критериите на конкурса
 • – Преподавателите не участват с идеи или предложения в създаването на самата разработка и нейното съдържание!

Кога?

 • – Разработване на казус и изпращане на (до пет в категория) студентски проекта от ВУЗ в BAAwards’2021-22: до 28 февруари 2022г.
 • – Оценяване и определяне на победителите: 2 до 9 март 2022г.
 • – Галасъбитие за връчване на наградите: в периода между 1 до 8 април 2022г. (общо за трите конкурса в ВAAwards’2021-22). Точната дата ще бъде обявена на сайта baawards.com

Обратна връзка

 • – Ако желае, всеки студентски екип може да получи обратна връзка от съдия за оценката на кампанията и нейната обосновка. Обратната връзка се предоставя по ел.поща, телефон или в среща със съдията в периода 11 април-15 май 2022г. Разпределението на кампаниите и съдиите, предоставящи обратна връзка, се обявява на стр. „Жури“ веднага след галасъбитието.

Награди:

 • – CV-та на спечелилите награда (златна, сребърна, бронзова) се представят на членовете на БАР (водещи бизнес организации-рекламодатели).
 • – Имената на членовете на екипите-победители и на ВУЗ-овете се оповестяват в комуникационните канали на конкурса.

Изпращане:

 • – Определените до пет студентски проекта за категория от ВУЗ се подават чрез “Kандидатстване“.
 • – Каним Ви да участвате и в ключовата визия на BAAwards’21-22, като приложите към формата за кандидатстване Ваша портретна снимка с размер 50х70 мм и резолюция минимум 300dpi. Участието на Ваша снимка е напълно доброволно и няма отношение към процеса на оценяване. Ключовата визия ще бъде използвана в комуникационни материали преди, по време на, и след галасъбитието.
 • – Когато изпращате Вашата кампания в конкурса „BAAwards’2021-22“ Вие се съгласявате, ако станете победител, да споделите с професионалната общност и медиите информация за кампанията. Тази информация е част от „ноу-хау“ на конкурса и нейното споделяне има за цел да помогне за професионалното израстване в сектора на маркетинговите комуникации.
 • – С изпращането на Вашата кампания в конкурса BAAwards’2021-22 Вие давате съгласието си Ваши лични данни (като име, ел.адрес, телефон и др.), включително визуални изображения (като снимки, видео и др.) да бъдат събирани, обработвани и използвани за целите на конкурса, неговото популяризиране и споделяне на професионално ноу-хау, в съгласие със „Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни“, публикувани на сайта на БАР.
необходима информация при кандидатстване