Оценяване

Всяка кандидатстваща кампания е валидно оценена, ако е получила оценки от поне 7 съдии; 

Оценката на кампанията е в интервала от 3 (слаб и на трите основни критерия) до 30 (отличен и на трите основни критерия);

Оценката на кампанията се изчислява като средна аритметична от сбора от индивидуалните оценки на съдиите, от който е извадена една максимална и една минимална оценка. Например: при подадени оценки от осем съдии, калкулацията е сума от тях, минус една максимална и една минимална оценка, разделена на шест;

Прагът на конкурса НАГРАДИ НА БАР’2018 се определя като средна аритметична стойност от оценките на всички кандидатствали кампании (например: ако в конкурса кандидатстват 30 кампании, праг на конкурса е сумата от всички оценки, разделена на 30);

 

Победителя в категорията отговаря на следните изисквания:

 • има най-висока оценка от всички кандидатствали в категорията и типа награда (отборна, индивидуална)

 • оценката е по-висока от прага за целия конкурс

   

Не получава награда кампания, която има най-висока оценка в категорията си, но е равна или по-малка от прага за конкурса! 

 

Финалиста в категорията отговаря на следните изисквания:

 • има втора по големина оценка от всички кандидатствали в категорията и типа награда (отборна, индивидуална)

 • оценката е по-висока от прага за целия конкурс

   

Не е финалист кампания, която има втора по големина оценка в категорията си, но е равна или по-малка от прага за конкурса!  

 • Ако две или повече кампании получат най-висока оценка в дадена категория и тип награда и надвишават прага на конкурса, всички се награждават! 

 • Ако две или повече кампании получат втора по големина оценка в категорията и надвишават прага на конкурса, всички са финалисти!

   

 

 

 

 

КАТЕГОРИИ | ОЦЕНЯВАНЕ | КРИТЕРИИ

В конкурс'2018 за бизнес награди могат да се изпращат кампании, реализирани в периода 1.1.2017 - 31.7.2018. Виж повече на тук.