Награда

  • Членовете на отбора-победител представят биографиите си и кратка информация за  проекта си на членовете на БАР (големи рекламодатели и  работодатели  http://baa.bg/bg/za-bar#tab__chlenove )
      
  • Информация за победилия проект се обявява в комуникационните канали на конкурса и се представя като ноу-хау пред професионалната общност

Партньори